Úvod Zmluvy Verejné obstarávania Kontakt Prihlásenie

Lesy mesta Kežmarok boli zriadené ku 01. 04. 2011 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Prešov podľa zakladateľskej listiny, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. Jediným zakladateľom je Mesto Kežmarok. Spoločnosť bola založená za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku mesta so zameraním na mimoprodukčné funkcie lesov. Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok hospodári na ploche 3 200 ha, z čoho je 2770 ha lesa. Z tejto výmery podľa lesných oblastí je 1654 ha zaradených do Podtatranskej kotliny, 450 ha do Vysokých Tatier a 667 ha do Belianskych Tatier. Z uvedených 2770 ha lesa je podľa kategórií 1647 ha zaradených ako ochranné lesy a 1123 ha ako lesy osobitného určenia. Územie v správe spoločnosti sa nachádza v Tatranskom národnom parku a preto aj hospodárenie v lesoch podlieha zákonmi určeným kritériám. Na území patriacom mestu Kežmarok sa nachádzajú prírodné rezervácie Dolina Bielej vody, Belianske Tatry a Mokriny. Územie lesného celku leží z 2/3  v území európskeho významu TATRY a 1/3 v Chránenom vtáčom území TATRY. Žije tu napr. kamzík vrchovský, rys ostrovid, medveď hnedý, svišť vrchovský, vydra riečna, vlk dravý, ale aj množstvo drobných živočíšnych druhov a vtáctva a nachádza sa tu veľa vzácnych rastlinných druhov. Lesné porasty ktoré ešte zostali po rozsiahlej vetrovej kalamite z roka 2004 zachovalé, sú tak ako v celých Tatrách ohrozené šírením podkôrneho hmyzu a smrekové porasty sú podľa vyhodnotenia Národného lesníckeho centra Zvolen až na 100% poškodené rôznymi stupňami poškodenia.

    TOPlist

  Ochrana osobných údajov                                    ´                             Projekty