lesi mesta kezmarok
 
 Úvod Zmluvy Verejné obstarávania Kontakt Prihlásenie
 
Dátum podpisu zmluvy      Názov zmluvy      (Predmet zmluvy) Objednávateľ Dodávateľ Dátum zverejnenia zmluvy na web sídle Detail
09.01.2015 Kúpno-predajná zmluva (nákup drevnej hmoty) Trak Wood Krzystof Pasternak IČO:120837541 Lesy mesta Kežmarok s.r.o. 9.1.2015  
29.12.2014 Kúpno-predajná zmluva (nákup drevnej hmoty) R+S Wood, s.r.o. IČO:36506419 Lesy mesta Kežmarok s.r.o. 19.1.2015  
30.12.2014 Zmluva o poskytnutí služieb Lesy mesta Kežmarok s.r.o. LIVONEC, s.r.o. IČO:31730671 20.1.2015  
08.01.2015 Zmluva o dielo (vykonávanie prác v lesníckych činnostiach) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Ľudovít Mačák IČO:33089817 21.1.2015  
08.01.2015 Zmluva o dielo (vykonávanie prác v lesníckych činnostiach) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Martin Krišák IČO:41350618 21.1.2015  
08.01.2015 Zmluva o dielo (vykonávanie prác v lesníckych činnostiach) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Ján Gallik IČO:40723526 21.1.2015  
08.01.2015 Zmluva o dielo (vykonávanie prác v lesníckych činnostiach) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Jakub Gallik IČO:31253679 21.1.2015  
24.02.2015 Poistná zmluva Lesy mesta Kežmarok s.r.o. ČSOB Poisťovňa a.s. IČO31325416 24.2.2015  
26.03.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku č. PRO2592 Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Pôdohospodárska pltobná agentúra IČO:30794323 31.3.2015
25.04.2015 Zmluva o dielo (vykonávanie prác na odvodnení manipulačno - expedičnej prevádzkovej budovy) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Ľudovít Mačák IČO:33089817 22.04.2015  
12.05.2015 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PRO2592 (zmena identifikačných údajov) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Pôdohospodárska pltobná agentúra IČO:30794323 14.05.2015
12.06.2015 Mandátna zmluva (certifikácia lesov) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik IČO:36038351 15.6.2015
06.07.2015 Zmluva o dielo (záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo - Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, opatrenie 8, podopatrenie 8.4.) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Mária Kubová - REMIM IČO:41562747 6.7.2015  
06.07.2015 Zmluva o dielo (záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo - Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, opatrenie: 8, podopatrenie 8.3.) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Mária Kubová - REMIM IČO:41562747 06.07.2015  
24.08.2015 Realizácia opatrení na zabránenie šírenia podkôrného hmyzu z chránených území s piatim stupňom ochrany Štátna ochrana prírody SR IČO:17058520 Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 08.09.2015
28.09.2015 Zmluva o dielo (služby v pestovnej činnosti) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Ondrej Pavlák IČO:43561977 28.09.2016  
02.10.2015 Zmluva o dielo (vykonávanie prác v lesníckych činnostiach) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Ondrej Pavlák IČO:43561977 05.11.2015  
12.11.2015 Kúpna zmluva (dodávka sadeníc pre umelú obnovu lesa na rok 2016 a 2017) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Anna Argalášová Arnika IČO:35539925 12.11.2015  
12.11.2015 Zmluva o dielo (protipožiarna lesná cesta Trasa) Lesy mesta Kežmarok s.r.o. ZE-PRA spol. s.r.o. IČO:36736309 12.11.2015  
01.12.2015 Kúpna zmluva (dodávka tovaru) Jakub Gállik IČO:31253679 Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 09.12.2015